IMPLANTACIONES COMERCIALES DEL MEDITERRANEO, S.L. ingeschreven in het handelsregister van Alicante, Volume 2199 - Boek 0, Folio 12, Sectie 8 Pagina A-51837 1ste inschrijving met CIF B53352142 , deelt u mede dat zij beschikt over een geautomatiseerd bestand met persoonsgegevens, alsmede een algemeen documentair bestand met persoonsgegevens genaamd zowel KLANTEN EN LEVERANCIERS.

IMPLANTACIONES COMERCIALES DEL MEDITERRANEO, S.L. heeft dit dossier bij de AGPD geregistreerd onder nummer 2101791124.

Het doel van de oprichting, het bestaan en de instandhouding ervan is de verwerking van gegevens met als enig doel te voldoen aan het maatschappelijk doel van BOEKHOUDING VOOR FISCAAL EN ADMINISTRATIEF KLANTENBEHEER.

De geadresseerden van de informatie zijn alle toegewezen, geregistreerde, eigenaars en medewerkers van alle afdelingen, lokalen en geassocieerde of samenwerkende entiteiten waarin IMPLANTACIONES COMERCIALES DEL MEDITERRANEO, S.L. is georganiseerd, alsmede de officiële instanties die krachtens de wet de opdracht moeten uitvoeren.

In ieder geval heeft DE BELANGHEBBENDE het recht om het recht van verzet, toegang, rectificatie en annulering uit te oefenen binnen de reikwijdte die wordt erkend door de Organieke Wet 15/1999 van 13 december, via de kanalen die zijn voorzien in het R.D. 1720/2007 van 21 december.

De voor het dossier verantwoordelijke persoon is IMPLANTACIONES COMERCIALES DEL MEDITERRANEO, S.L. . Om bovengenoemde rechten uit te oefenen, en voor eventuele verduidelijkingen, kunt u schrijven naar:

IMPLANTACIONES COMERCIALES DEL MEDITERRANEO, S.L.
CAMPELLO, 3 , NAVE 5, P.I. LA CALA
03509 FINESTRAT

Hierbij STEM IK UITDRUKKELIJK IN GEEF TOESTEMMING AAN IMPLANTACIONES COMERCIALES DEL MEDITERRANEO, S.L. om de persoonsgegevens die ik vrijwillig overdraag in de bijgevoegde documenten te verwerken, in overeenstemming met de bepalingen van Wet 15/1999 van 13 december en Richtlijn 46/95 van de E.G., die de voornoemde toestemming beperkt tot de vervulling van de doeleinden die rechtstreeks verband houden met de legitieme functies van de verkrijger in het kader van de instelling, haar afdelingen, samenwerkende entiteiten en aangesloten instellingen, alsmede de overdracht aan overheidsinstanties. die voornoemde machtiging beperkt tot de verwezenlijking van de doeleinden die rechtstreeks verband houden met de legitieme functies van de cessionaris binnen het kader van de instelling, haar diensten, samenwerkende entiteiten en daaraan verbonden instellingen, alsmede de overdracht aan de geëigende openbare en particuliere lichamen die noodzakelijk zijn voor de daadwerkelijke uitvoering van haar taken en de verwezenlijking van haar doel.

Dit privacybeleid is van toepassing op de website die eigendom is van IMPLANTACIONES COMERCIALES DEL MEDITERRÁNEO S.L. De toegang tot en het gebruik van de website, hetzij om door de pagina's te bladeren, hetzij om een online aankoop te doen, verleent aan de bezoeker van de website de hoedanigheid van Gebruiker. Actie die de volledige aanvaarding, zonder voorbehoud, door de Gebruiker van deze gebruiksvoorwaarden impliceert. Gelieve de website niet te gebruiken in geval van niet-aanvaarding.

Daarom dient u, voordat u onze website gaat gebruiken, de informatie over de eigenaar van de website die in de voettekst staat, het Privacybeleid, het Cookiebeleid, de Algemene Voorwaarden en elke andere juridische tekst die het gebruik ervan regelt en die toegankelijk zal zijn in de voettekst van de website, door te nemen.

Indien tijdens de toegang tot de website Persoonsgegevens nodig zijn om u van onze diensten te voorzien, zal dit gebeuren in overeenstemming met de volgende vereisten:

1. Doel van de gegevensverzameling en verwerking

Tijdens het proces van het verzamelen van Persoonsgegevens in de verschillende formulieren op onze website zal u verteld worden welke informatie nodig is om het proces te voltooien. Als u deze niet verstrekt, kunnen wij de dienst niet verlenen of geen toegang verlenen tot bepaalde functies die op de website zijn geïmplementeerd. Door deze formulieren in te vullen, geeft de Gebruiker de eigenaar van de website uitdrukkelijk de toestemming om zijn/haar gegevens te gebruiken voor de hieronder aangegeven doeleinden. Het is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om juiste en waarheidsgetrouwe gegevens te verstrekken, alsmede om elke wijziging of aanpassing daarvan mede te delen.

De doeleinden van het verzamelen van uw Persoonsgegevens zijn de volgende:

  • Uw registratie in de online winkel beheren, die toegang geeft tot het gebied van "Mijn account" waarin u alle informatie kunt beheren en bekijken, zowel persoonlijke als uw online aankoop. Vanuit de toegang tot dit gedeelte van "Mijn account" kunt u uw gegevens bijgewerkt houden en aangeven of u al dan niet commerciële communicatie van het bedrijf wilt ontvangen.
  • Commerciële communicatie van bedrijven, tijdens de registratie, om te profiteren van onze korting en ook in het gedeelte "Mijn account", kunt u aangeven of u commerciële communicatie (nieuwsbrieven) van het bedrijf wilt ontvangen. In dezelfde commerciële communicatie die u ontvangt, kunt u uw toestemming om verdere kennisgevingen te ontvangen te allen tijde intrekken.

2. Legitimering

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens is de ondubbelzinnige toestemming die u geeft door het aanvaarden van het privacybeleid en de uitvoering van de overeenkomst door het aanvaarden van de algemene voorwaarden tijdens het online aankoopproces.

3. Behoud van informatie

De Gebruiker wordt ervan in kennis gesteld dat, met inachtneming van het beginsel van de beperking van de bewaartermijn, de verzamelde gegevens uitsluitend en alleen zullen worden verwerkt gedurende de tijd die nodig is en voor de doeleinden waarvoor zij op een bepaald moment zijn verzameld. Zij mogen daarom, in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkenen te identificeren, niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt.

4. Doorgifte van persoonsgegevens

Om uw online geplaatste bestelling te beheren en af te leveren, kan het nodig zijn dat wij uw Persoonsgegevens meedelen of doorgeven aan derden die ons ondersteunende diensten verlenen, zodat wij u onze dienst correct kunnen aanbieden. Deze entiteiten omvatten financiële instellingen, leveranciers van technologiediensten, logistieke, transport en leveringsdiensten, enz.

Deze aanbieders zijn gevestigd binnen de Europese Economische Ruimte, zodat er geen internationale doorgifte van gegevens plaatsvindt.

Om u Klarna-betaalmethoden aan te bieden, kunnen we op het moment van betaling tijdens het aankoopproces uw persoonlijke gegevens aan Klarna doorgeven die zijn opgenomen in het contactformulier en de bestelgegevens, zodat Klarna kan beoordelen of u voldoet aan de vereisten om toegang te krijgen tot uw betaling. methoden en om deze betaalmethoden aan uw profiel aan te passen. Uw persoonlijke gegevens worden behandeld in overeenstemming met de bepalingen van het privacybeleid van Klarna.

5. Rechten inzake gegevensbescherming

U kunt te allen tijde uw recht van toegang, rectificatie, annulering en verzet uitoefenen door een e-mail te sturen naar: atencioncliente@maletasgreenwich.com, onder vermelding van de reden van uw verzoek. Wij herinneren u eraan dat deze rechten alleen kunnen worden uitgeoefend door de betrokken persoon, en dat wij dus een kopie van uw identiteitskaart, paspoort of ander geldig document aan de hand waarvan u geïdentificeerd kunt worden, kunnen vragen.

In bepaalde omstandigheden kunt u ons verzoeken de verwerking van uw gegevens te beperken; in dat geval zullen wij uw gegevens alleen bewaren met het oog op het instellen of verdedigen van vorderingen. Indien u gebruik maakt van uw recht om zich te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens, zullen wij de verwerking van de gegevens stopzetten, behalve om dwingende legitieme redenen, of de uitoefening of verdediging van eventuele vorderingen.

In de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan, hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid, wat betekent dat u het recht hebt om de persoonsgegevens die wij over u verwerken, te ontvangen en op te slaan op een apparaat van uzelf; dit recht biedt u ook de mogelijkheid om ons te vragen uw gegevens aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke mee te delen.

6. Beveiligingsmaatregelen

Wij verbinden ons ertoe de plicht tot geheimhouding en vertrouwelijkheid bij de verwerking van persoonsgegevens te waarborgen, de wettelijk vereiste veiligheidsniveaus voor de bescherming van persoonsgegevens vast te stellen en alle technische middelen en maatregelen waarover wij beschikken in te zetten om verlies, misbruik, wijziging, ongeoorloofde toegang en diefstal van deze gegevens te voorkomen.

7. Informatie over cookies

Wij gebruiken cookies, dat zijn kleine bestanden met informatie over uw browsen op dit Platform en hoe u het gebruikt en waarvan het belangrijkste doel is om uw browsen op het Platform te vergemakkelijken. Lees ons Cookiebeleid voor meer informatie over de cookies die wij gebruiken, het doel ervan en andere informatie dat van belang kan zijn.

8. Wijziging van de regelgeving

IMPLANTACIONES COMERCIALES DEL MEDITERRÁNEO S.L. behoudt zich het recht voor dit beleid te wijzigen om het aan te passen aan nieuwe wetgeving of jurisprudentie.

We gebruiken eigen cookies en cookies van derden om uw ervaring te verbeteren. Als u doorgaat met browsen, gaan wij ervan uit dat u het gebruik ervan accepteert, meer info in onze Cookiebeleid